Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 627
- Lượt truy cập: 1087952
Kế toán chuẩn - TTV Accounting
 
1. QUẢN LÝ HỆ THỐNG  - TTV ACCOUNTING 2013.NET
 
Phân hệ quản lý hệ thống được xây dựng làm nền tảng cho các phân hệ quản lý khác trong phần mềm kế toán tài chính, bao gồm các chức năng khai báo cơ bản, các tuỳ chọn của người dùng, chức năng thực hiện chương trình, bảo mật, lưu trữ số liệu an toàn... Do đó, mọi việc quản lý, vận hành sẽ bắt đầu từ việc định hình khung quản lý tại phần hệ thống này.

Thay đổi ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt.

Danh mục từ điển và tham số tùy chọn
 • Khai báo ngày nhập liệu đầu tiên
 • Khai báo ngày của năm tài chính đầu tiên.
 • Danh mục các loại đồng tiền sử dụng.
 • Khai báo các đơn vị con (nếu có)
 • Khai báo các tham số tuỳ chọn: tên giám đốc, tên kế toán trưởng, định dạng số lượng, tiền, phương    pháp khấu hao, giá trung bình...
Quản lý người dùng
 • Quản lý người dùng: thêm, sửa, xoá người dùng.
 • Phân quyền người dùng: cho phép truy cập, tạo mới, sửa xoá số liệu.
Trợ giúp người dùng
 • Diễn giải các thuật ngữ kế toán.
 • Giải trí vui cùng TTV.
 • Giới thiệu chương trình TTV
Thoát chương trình
Các chức năng trên phải khai báo trước khi dùng chương trình, để thống nhất mô hình quản lý của doanh nghiệp. 
 
2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP  -  TTV ACCOUNTING 2013.NET
 
Phân hệ kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác.

Cập nhật số liệu
 • Phiếu kế toán
 • Bút toán phân bổ tự động
 • Bút toán kết chuyển tự động
 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Báo cáo sổ sách kế toán
 • Sổ cái tài khoản (theo 3 hình thức sổ sách - nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ)
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • CTGS, sổ đăng ký CTGS
 • Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng
 • Nhật ký chứng từ 1-10, bảng kê chứng từ 1-11, các bảng phân bổ
 • Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản
Báo cáo thuế
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra
 • Tờ khai thuế GTGT
 • B/c quyết toán thuế thu nhập.
Báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
 • Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm.
 • Báo cáo dòng tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
Quản lý danh mục và báo cáo động
 • Cho phép khai báo và mở rộng danh mục tài khoản.
 • Khai báo và tạo các mẫu báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu đặc thù công ty.
 • Có chức năng trợ giúp khai báo nhanh chóng các tiểu khoản của các tài khoản.

3. KẾ TOÁN TIỀN MẶT  NGÂN HÀNG - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liên quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các chi thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

Cập nhật số liệu
 • Giấy báo có
 • Giấy báo nợ
 • Phiếu thu
 • Phiếu chi.
 • In trực tiếp các mẫu thu, chi, Giấy báo nợ, báo có ngay trên chương trình, với đầy đủ các tài khoản và số tiền theo các khoản chi khác nhau.
Báo cáo
 • Sổ quỹ
 • Sổ quỹ (in từng ngày)
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Bảng cân đối số phát sinh theo ngày của tài khoản tiền mặt và tài khoản ngân hàng
 • Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của tài khoản ngân hàng
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Bảng kê phiếu thu, chi
 • Bảng kê phiếu thu, chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng
 • Bảng tổng hợp thu chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng.
Quản lý các khoản vay ngân hàng- vay khác
 • Cho phép người dùng tự khai báo vào quản lý các khoản vay theo nhiều đối tượng khác nhau, nhiều loại tiền khác nhau.
 • Quản lý các khoản vay theo ngày, tháng , năm.
 • Bảng kê các khế ước vay.
 • Bảng kê tính lãi tiền vay.
 • Bảng kê tiền vay và trả vay.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay.

4. KẾ TOÁN BÁN HÀNG - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)...

Số liệu cập nhật
 • Đơn đặt hàng, yêu cầu báo giá.
 • Yêu cầu báo giá,
 • Duyệt báo giá
 • Hoá đơn bán hàng.
 • In hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn đặc thù ngay trong chương trình.
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại.
 • Hoá đơn giảm giá.
 • Chứng từ phải thu khác.
 • Phân bổ tiền hàng cho các hoá đơn.
Báo cáo bán hàng
 • Bảng kê đơn đặt hàng
 • Bảng kê yêu cầu báo giá.
 • Bảng kê giá được duyệt.
 • Bảng kê hoá đơn bán hàng.
 • Báo cáo tổng hợp bán hàng
 • Phân tích số lượng và doanh thu theo nhiều chiều, nhiều kỳ, năm.
Báo cáo công nợ khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp số phát sinh công nợ…
 • Báo cáo công nợ hóa đơn
 • B.kê c.nợ phải thu theo hóa đơn
 • B.kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn
 • B.kê c.nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
 • Báo cáo theo hợp đồng, đơn hàng
 • B.kê chứng từ theo hợp đồng, đơn hàng
 • Sổ chi tiết hợp đồng, đơn hàng
 • Báo cáo lỗ lãi theo hợp đồng, đơn hàng…

5. KẾ TOÁN MUA HÀNG  -  TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...

Số liệu cập nhật
 • Phiếu yêu cầu mua vật tư, hàng hoá
 • Khảo sát các loại sản phẩm, so sánh báo giá theo thị trường.
 • Duyệt yêu cầu mua vật tư và giá mua.
 • Phiếu nhập mua
 • Phiếu nhập khẩu
 • Phiếu nhập xuất thẳng
 • Phiếu nhập chi phí
 • PX trả lại nhà cung cấp
 • Hóa đơn mua dịch vụ
 • Phiếu thanh toán tạm ứng
 • Chứng từ phải trả khác
 • Phân bổ trả tiền hàng cho các hóa đơn.
Báo cáo hàng nhập mua
 • Bảng kê phiếu yêu cầu mua vật tư, hàng hoá.
 • Bảng kê phiếu duyệt yêu cầu, giá mua.
 • B.kê phiếu nhập mua
 • B.kê hóa đơn dịch vụ
 • Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua
 • Phân tích hàng nhập mua nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...
Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp số phát sinh công nợ…
 • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
 • B.kê c.nợ phải trả theo hóa đơn
 • B.kê chi tiết trả tiền cho các hóa đơn
 • B.kê c.nợ của các hóa đơn theo hạn t/t.
 • Báo cáo theo hợp đồng, đơn hàng
 • B.kê chứng từ theo hợp đồng, đơn hàng
 • Sổ chi tiết hợp đồng, đơn hàng
 • Bảng cân đối số ps của các hợp đồng…

6. HÀNG TỒN KHO - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu xuất điều chuyển kho, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập, hàng xuất (tổng hợp và chi tiết) theo mặt hàng, vụ việc...; lên báo cáo tồn kho (tổng hợp và chi tiết theo kho)

Cập nhật số liệu
 • Cập nhật số liệu theo nhiều loại hình nhập xuất: xuất vào sản xuất, xuất vào phí quản lý, xuất kiểm tra…
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập xuất thằng
 • Phiếu xuất điều chuyển.
 • Tính giá và cập nhật giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: giá trung bình tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh
 • Tính và áp giá hàng tồn kho
 • Tính giá trung bình tháng
 • Tính giá trung bình ngày
 • Tính giá nhập trước xuất trước.
Báo cáo hàng nhập
 • B.kê phiếu nhập
 • B.kê phiếu nhập theo vụ việc, vật tư, nhà cung cấp, dạng nhập...
 • Tổng hợp hàng nhập
 • Phân tích hàng nhập nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...
 • Báo cáo hàng xuất
 • B.kê phiếu xuất
 • B.kê phiếu xuất theo vụ việc, vật tư, khách hàng, dạng xuất...
 • Tổng hợp hàng xuất
 • Phân tích hàng xuất nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...
Báo cáo hàng tồn kho
 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn theo kho
 • Báo cáo tồn theo phiếu nhập
 • Bảng giá trung bình tháng.
Quản lý danh mục, phân nhóm vật tư, hàng hoá
 • Vật tư được khai báo không giới hạn.
 • Vật tư được phân nhóm theo 3 loại, tuỳ thuộc tiêu chí quản lý.
 • Quản lý số lượng tồn tối thiểu, tối đa, các trường tự do tuỳ ý khách hàng khai báo sử dụng theo yêu cầu đặc thù.
 • Cho phép khai báo các tài khoản hạch toán tự động khi nhập xuất như: tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...

 7. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - TTV ACCOUNTING 2013.NET 

Phân hệ kế toán tài sản cố định lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty và giá trị khấu hao của tài sản tại một thời điểm bất kỳ.

Cập nhật số liệu
 • Danh mục tài tài sản cố định
 • Điều chỉnh giá trị của tài sản
 • Khai báo thôi khấu hao tài sản cố định
 • Khai báo giảm tài sản cố định
 • Khai báo điều chuyển tài sản.
 • Khấu hao tài sản theo công trình, vụ việc
 • Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Chuyển bút toán khấu hao sang kế toán tổng hợp.
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.
Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định
 • Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản và tổng số
 • Thẻ tài sản cố định…
 • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
 • Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản…
Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản và tổng số
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tổng số…
 • Báo cáo giá trị nguyên giá, khấu hao lũy kế, khấu hao kỳ, giá trị còn lại
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định theo năm: nguyên giá đầu năm, tăng trong năm giảm, khấu hao trong năm, giảm trong năm, giá trị còn lại cuối năm.
 • Cho phép theo dõi việc các thay đổi liên quan đến TSCĐ: Tăng giảm nguyên giá của tài sản, thay đổi bộ phận sử dụng; thôi khấu hao tài sản; giảm tài sản.
 • Chương trình tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao và chương trình cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu.

 8. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH - TTV ACCOUNTING 2013.NET  

Phân hệ kế toán chi phí và giá thành thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.

Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng

Bảng tổng hợp giá thành của các sản phẩm
 • Thẻ giá thành
 • Các bảng phân bổ chi phí
 • Bảng phân tích giá thành theo yếu tố chi phí
 • Bảng phân tích giá thành chi tiết theo từng vật tư
 • Bảng tính giá thành sản phẩm đơn hàng.
Báo cáo giá thành công trình xây lắp
 • B.kê ctừ theo công trình
 • B.kê NVL theo công trình
 • T.hợp số phát sinh theo công trình
 • T.hợp số phát sinh NVL theo công trình
 • T.hợp chi phí sản xuất theo công trình
 • Bảng cân đối số phát sinh của các công trình
 • Báo cáo tổng hợp (giá thành, doanh thu, phân bổ chi phí bán hàng và quản lý) theo công trình.
Báo cáo chi phí quản lý và chi phí bán hàng
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục
 • Báo cáo chi phí theo yếu tố.
 • Báo cáo chi phí theo phòng ban, hợp đồng, vụ việc...
Cập nhật và xử lý số liệu
 • Cập nhật định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tiền lương.
 • Khai báo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn.
 • Cập nhật thông tin về đơn hàng, lệnh sản xuất.
 • Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên.
Chỉnh sửa theo mô hình tính giá thành đặc thù từng ngành
 • Tính giá thành theo các ngành sản xuất khác nhau: thủy sản, xây dựng,  xây lắp, dược phẩm, phân bón, nuôi trông, bao bì, thức ăn gia súc…
 • Tính giá thành sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau: sản phẩm sản xuất liên tục, sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, sản phẩm là các công trình xây lắp.
 • Theo dõi (tập hợp) chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, đề án, sản phẩm), theo khoản mục chi phí (văn phòng, điện, nước, điện thoại...).
Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp chương trình sẽ được sửa đổi để tính giá thành theo yêu cầu.
*****************************************************************************************************************************************************
 
12312321 Thông tin khác:
Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...
 
">Phân Hệ Mua Hàng - TTV Accounting 2013.Net
Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
">Phân Hệ Kế Toán Chi Phí Giá Thành - TTV Accounting 2013.Net
KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP
 
- Tính năng kỹ thuật cao cấp - nhập số liệu và xem báo cáo online trên Internet
- Quản lý người sử dụng - bảo mật số liệu
- Nhiều tiện ích cho người sử dụng
- Tự động bảo trì và kiểm tra số liệu sai
">Quản trị hệ thống
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018