Phần mềm có dùng được 2 sổ sách kế toán (phần thuế, phần nội bộ) không ?

Trả lời: 

TTV sẽ cung cấp cho khách hàng chương trình để quản lý phần thuế và phần nội bộ, khách hàng chỉ cần nhập số liệu 1 bên từ chương trình nội bộ. Sau đó đến cuối tháng cần lấy số liệu để làm thuế thì chương trình hỗ trợ cho khách hàng lấy số liệu ra từ bản nội bộ và đưa số liệu vào bản thuế, khi đó  khách hàng sẽ chỉnh sửa lại số liệu cho đúng yêu cầu (nghĩa là xóa đi những chứng từ nào không hợp lệ)