Phần mềm có xuất được qua phần mềm hỗ trợ kê khai thuế không ?

​​​​​​Trả lời: 

Có, phần mềm xuất báo cáo thuế đầu ra, đầu vào trực tiếp qua phần mềm hỗ trợ kê khai có mã vạch