Phần mềm giá bao nhiêu ?

Trả lời: TTV  viết chuyên cho từng ngành.

Nếu TMDV, xây dựng thì công ty có 2 phiên bản phần mềm. Một là, phiên bản viết bằng ngôn ngữ visual Fox dùng cho mạng nội bộ công ty, giá 3.900.000đ. Hai là, phiên bản viết bằng ngôn ngữ SQL mới hiện nay, có thể nhập và xem báo cáo online qua đường truyền Internet là 6.900.000đ

Còn chương trình cho sản xuất thì công ty có phiên bản sản xuất chuẩn tính giá thành theo phương pháp định mức giá là 10.000.000đ. Phần mềm sản xuất có phiên bản chỉnh sửa viết theo yêu cầu, đối với phần mềm chỉnh sửa thì công ty sẽ khảo sát yêu cầu bên phía khách hàng mới báo giá chi tiết, chính xác được.