Số liệu lưu trong phần mềm có được bảo đảm an toàn ?

Trả lời: 

Phần mềm TTV có chức năng bảo mật dữ liệu cho người dùng một cách an toàn bằng các mã hóa thông tin người dùng, bảo mật các báo cáo và bảo mật mã nguồn để đảm bảo an toàn về dữ liệu cho người sử dụng.