Phân hệ Tiền Mặt - MAS

Phân hệ Tiền Mặt - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-tien-mat-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG - TTV ACCOUNTING 2020.NET

1. Cập nhật số liệu

   - Giấy báo nợ

   - Giấy báo có

   - Phiếu thu

   - Phiếu chi

   - In trực tiếp các mẫu, thu, chi, Giấy báo nợ, báo có ngay trên chương trình, với đầy đủ các tài khoản và số tiền theo các khoản chi khác nhau.

   - Thanh toán công nợ cho từng hóa đơn, tính số tiền còn phải thu theo hóa đơn.

Phiếu thu/chi tự tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo hóa đơn và tỷ giá thực tế

2. Báo cáo

   - Sổ quỹ

   - Sổ quỹ (in từng ngày)

   - Sổ chi tiết của một tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh theo ngày của tài khoản tiền mặt và tài khoản ngân hàng

   - Bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản của tài khoản ngân hàng

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

   - Sổ nhật ký thu tiền

   - Sổ nhật ký chi tiền

   - Bảng kê phiếu thu, chi

   - Bảng kê phiếu thu, chi theo khách hàng, vụ việc, tài khoản, tài khoản đối ứng

   - Bảng tổng hợp thu, chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng

               Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

3. Quản lý các khoản vay ngân hàng – vay khác

   - Cho phép người dùng tự khai báo vào quản lý các khoản vay theo nhiều đối tượng khác nhau, nhiều loại tiền khác nhau.

   - Quản lý các khoản vay theo ngày, tháng, năm.

   - Bảng kê các khế ước vay.

   - Bảng kê tính lãi tiền vay.

   - Bảng kê tiền vay và trả vay.

   - Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay.

 

 

Giá 0đ Mua ngay