Phân hệ Tổng Hợp - MAS

Phân hệ Tổng Hợp - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-tong-hop-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP - TTV ACCOUNTING 2020.NET

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu kế toán

   - Bút toán phân bổ tự động

   - Bút toán kết chuyển tự động

   - Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

                                                     Phiếu Kế toán Tổng Hợp

2. Báo cáo sổ sách kế toán

   - Sổ cái tài khoản (theo 3 hình thức số sách – nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ)

   - Sổ chi tiết tài khoản

   - CTGS, sổ đăng ký CTGS

   - Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng

   - Nhật ký chứng từ 1-10, bảng kê chứng từ 1-11, các bảng phân bổ

   - Bảng cân đối phát sinh của các tài khoản

                                                                Sổ nhật ký chi tiền

3. Báo cáo sổ theo hình thức Nhật Ký Chung

   - Sổ nhật ký chung

   - Sổ nhật ký thu tiền – chi tiền

   - Sổ nhật ký bán hàng – mua hàng

   - Sổ cái một tài khoản

   - Sổ chi tiết của 1 tài khoản

   - Sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh của 1 tài khoản

4. Báo cáo sổ theo hình thức Chứng từ Ghi Sổ

   - Đăng ký chứng từ ghi sổ

   - Sổ chứng từ ghi sổ

   - Sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản

   - Sổ chi tiết của 1 tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh của 1 tài khoản

5.Quản lý danh mục và báo cáo động

   - Cho phép khai báo và mở rộng danh mục tài khoản.

   - Khai báo và tạo các mẫu báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu đặc thù công ty.

   - Có chức năng trợ giúp khai báo nhanh chóng các tiểu khoản của tài khoản.

   - Hệ thống báo cáo Đồ thị phân tích về Doanh số, chi phí, công nợ, tiền mặt, ngân hàng, lãi lỗ.

   - Linh động nhiều kỳ: theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

                             Đồ thị phân tích sự biến động của tài khoản theo ngày, tuần, tháng, quý, năm

 

Giá 0đ Mua ngay