Phân hệ Tài Sản Cố Định - MAS

Phân hệ Tài Sản Cố Định - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-tai-san-co-dinh-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – TTV ACCOUNTING 2020.NET

1. Cập nhật số liệu

 • Danh mục tài tài sản cố định
 • Điều chỉnh giá trị của tài sản
 • Khai báo thôi khấu hao tài sản cố định
 • Khai báo giảm tài sản cố định
 • Khai báo điều chuyển tài sản.
 • Khấu hao tài sản theo công trình, vụ việc
 • Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Chuyển bút toán khấu hao sang kế toán tổng hợp.
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán
 • Bút toán phân bổ khấu hao.

Menu Quản lý tài sản cố định

Menu Quản lý tài sản cố định: Khai báo thông tin tài sản cố định - công cụ dụng cụ

                                                                       Màn hình cập nhập thông tin tài sản

2. Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định

 • Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản và tổng số
 • Thẻ tài sản cố định…
 • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
 • Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản…

3. Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản và tổng số
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tổng số…
 • Báo cáo giá trị nguyên giá, khấu hao lũy kế, khấu hao kỳ, giá trị còn lại
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định theo năm: nguyên giá đầu năm, tăng trong năm giảm, khấu hao trong năm, giảm trong năm, giá trị còn lại cuối năm.

Cho phép theo dõi việc các thay đổi liên quan đến TSCĐ: Tăng giảm nguyên giá của tài sản, thay đổi bộ phận sử dụng, thôi khấu hao tài sản, giảm tài sản.

Chương trình tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao và chương trình cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu.

Giá 0đ Mua ngay